Bases convocatòria 2019

Beques per estudiants de medicina

Beques per a futurs metges
MIPS Fundació, G-64.859.259 amb domicili social al C/ Sant Carles núm. 59, 08700 - Igualada (Barcelona), llença la Convocatòria de Beques de MIPS Fundació 2019 , la qual es regirà pel que es disposa a les següents Bases.

Objecte

 • El Programa de Beques MIPS neix de la voluntat de fomentar la igualtat d'oportunitats per aquells estudiants que necessiten un ajut econòmic, contribuint a fer efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats. Mitjançant la concessió d'ajuts econòmics a estudiants es pretén que puguin progressar amb normalitat en el procés de formació acadèmica i professional, incrementant d'aquesta manera les oportunitats d'aconseguir una ocupació de qualitat.

Beneficiaris

 • Podran sol·licitar les beques aquelles persones que cursin medicina.
  Els candidats a les beques hauran de reunir, a més, els següents requisits:
  • Ésser estudiant de medicina.
  • Haver aprovat l'últim curs.
  • Estar empadronat a l'Anoia amb una antiguitat mínima de 3 anys.

Documentació a presentar

 • Fotocòpia del DNI o passaport.
 • Currículum Vitae abreujat.
 • Carta de presentació en què s'exposin els motius pels quals sol·licita la beca (màxim de 1.000 paraules).
 • Certificat d'empadronament.
 • Còpia de la matrícula o certificat d'estar matriculats a Medicina el curs 2019-2020.
 • Notes del darrer curs o expedient acadèmic.
 • Fitxa de sol·licitud de beca degudament emplenada .

Terminis de presentació

 • Sol·licitud de beca
  • Període ordinari: del 7 d'octubre al 22 d'octubre de 2019.
  • Període extraordinari amb justificació: 25 d'octubre de 2019.

Comunicació de la concessió de la beca

 • Abans del 15 de novembre de 2019, penjarem les llistes dels becats a la nostra pàgina web www.mipsfundacio.com , i ens comunicarem amb els beneficiaris.

Lloc de presentació

 • La sol·licitud de beca , juntament amb la documentació adjunta, s'enviarà:
  • per correu electrònic a infor@mipsfundacio.com (Assumpte: Beques MIPS 2019)
  • o bé a les oficines de la nostra fundació: C/Delícies, 8 – 08700 Igualada (Bcn)

Import de l'ajuda i nombre de beques concedides any 2018

 • El programa de beques 2019 està dotat amb un import màxim de 20.000€.

 • En cas que més de 20 estudiants requereixin beca, i compleixin els requisits, la junta de beques decidirà el criteri de distribució del import assignat a aquesta edició.

Tramitació, esmena i comunicació

 • La Junta de Selecció de Beques revisarà la sol·licitud de beca després de la seva recepció.
 • En cas que la documentació presentada al costat de la sol·licitud sigui incompleta, s'atorgarà al sol·licitant un termini d'esmena de 72 hores, que computarà a partir de la data de comunicació a l'interessat/a, a través de correu electrònic.
 • Si no s'esmena i soluciona el defecte en l'esmentat termini, es procedirà a arxivar aquesta sol·licitud, considerant-la com "no presentada".

Obligacions del beneficiari

 • Comunicar l'acceptació de la beca per escrit i recollir personalment l'acreditació com a becari el dia del lliurament, que en principi està previst per al dia 22 de novembre de 2019.
 • Realitzar els estudis previstos segons la sol·licitud presentada.

En cas d'incompliment dels compromisos contrets pels becaris d'acord amb aquestes bases i amb les normes que es puguin establir, la Fundació es reserva el dret a procedir com consideri oportú, fins i tot exigint la devolució de les quantitats rebudes.

MIPS Fundació Privada  · c/ Delícies,8 · 08700 Igualada (Barcelona) · T. 93 805 04 04