Finalitats de MIPS

MIPS Fundació Privada no persegueix cap tipus de lucre i va ser constituïda per a la realització de les següents finalitats:
  • La prestació directa de serveis d'assistència mèdica, sanitària o d'atencions a la tercera edat , per propi compte o per compte d'altres entitats públiques o privades, ja es tracti d'entitats gestores o col.laboradores de la Seguretat Social, de Mútues de Previsió, Companyies d'assegurances privades o de qualsevol altra entitat relacionada amb l'activitat mèdica, sanitària o assistencial, mitjançant la celebració dels corresponents convenis o contractes.
  • Construir, adquirir, organitzar i posar a disposició d'altres persones o entitats mitjançant convenis, aquells elements d'infraestructura hospitalària o sanitària que siguin útils per a l'assistència mèdica i sanitària de la població, tant si es tracta d'edificis,com d'equips, instal.lacions i utillatges.
  • Concedir ajudes gratuïtes a persones i col.lectius econòmicament necessitats amb la finalitat d'atendre o de contribuir a l'atenció de les despeses de llur assistència mèdica o quirúrgica.
  • Organitzar o contribuir a l'organització de Congressos, Cursos, Symposiums, concedir ajudes per a la publicació de llibres, monografies, estudis o tesis, beques, borses d'estudi, afavorir els intercanvis científics, realitzar i subvencionar programes i activitats docents i d'investigació o esdeveniments diversos relacionats amb els objectius fundacionals.
MIPS Fundació Privada  · c/ Delícies,8 · 08700 Igualada (Barcelona) · T. 93 805 04 04